dfe6c52cfa4ee68bea9c2a14004967be 689e5b52c9bbc637242e609846225e86 84f87cd8441a7c4548e5bb88835a4fca baf0c53e75771e1f5df52e26a2c59b6f

Chậu lu gốm 19x19cm

Trọng lượng 1.8kg

150,000đ